Laman Rabu - WADAH WANITA ISLAM

Wednesday, September 22, 2004

Petunjuk suami, isteri nikmati rumah tangga bahagia

Oleh Prof Madya Maznah Daud.

BEBERAPA perangkaan terkini menunjukkan ramai wanita berkerjaya danprofesional lebih suka memilih untuk hidup sendirian. Trend ini, amatmembimbangkan jika tidak diambil perhatian. Kempen kesedaran untukmenggalakkan wanita solo mendirikan rumah tangga perlu dilakukanbersungguh-sungguh dari sekarang.Setiap makhluk dijadikan Allah berpasang-pasangan. Perkara ini sepertifirman-Nya yang bermaksud: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakanmakhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada daripada yang ditumbuhkanbumi, atau daripada diri mereka sendiri, atau daripada apa yang mereka tidakmengetahuinya.” (Surah Yassin, ayat 36) Justeru, kaum lelaki tidak bolehhidup tanpa wanita dan wanita tidak boleh hidup tanpa lelaki. Kedua-duanyasaling memerlukan antara satu sama lain.Untuk memenuhi keperluan ini, Allah mensyariatkan perkahwinan.Perkahwinan dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan biologiterhadap satu sama lain, malah satu daripada tanda kekuasaan dan kebesaranAllah Yang Maha Esa (lihat surah ar-Rum, ayat 21). Iaitu kekuasaan-Nyamenyatukan dua makhluk yang berlainan jantina serta mempertautkan hatikedua-duanya dengan ikatan kasih mesra yang amat mendalam.Kedua-duanya diibaratkan seperti pakaian isteri adalah pakaian bagi suamidan suami pula pakaian untuk isteri.Firman Allah bermaksud : “Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagikamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka.” (Surah al-Baqarah, ayat187)Pakaian adalah sesuatu yang paling hampir dengan diri setiap insan, jugasesuatu yang diperlukannya setiap masa. Pakaian juga berperanan melindungimanusia daripada bahaya kepanasan dan kesejukan, di samping menutupi keaibanatau sesuatu yang tidak elok dipandang orang.Maka, suami baik ialah yang menyayangi serta melindungi isterinya dariperkara berbahaya atau memudaratkannya. Suami ialah ketua keluarga yangbertanggungjawab memastikan isterinya memperoleh keperluan hidup sepertitempat tinggal, makanan dan pakaian yang secukupnya. Suami juga hendaklahmembimbingnya agar selamat daripada api neraka.Firman Allah bermaksud: “Kaum lelaki itu ialah pemimpin dan pengawal yangbertanggunjawab terhadap kaum perempuan, oleh sebab Allah melebihkansebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan juga kerana orang lelakitelah memberi nafkah daripada harta mereka...” (Surah an-Nisa, ayat 34)Dan firman-Nya lagi bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Peliharalah diridan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarannya dari manusiadan batu...” (Surah at-Tahrim, ayat 6)Sebagai ketua, suami diperintahkan supaya melayan dan menggauli isterinyadengan cara baik seperti dalam firman Allah bermaksud: “Dan bergaullah kamudengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik...” (Surahan-Nisa, ayat 19)Menurut Ibn Kathir, ayat ini membawa maksud suami wajib bercakap denganisteri dengan tutur kata yang elok dan sentiasa berkelakuan baik. Begitujuga menjaga penampilan diri agar kemas dan menarik seperti dia suka melihatisterinya sentiasa bersih, cantik, taat dan bersopan santun.Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, dalam tafsir al-Manar pula menambah bahawamengurangkan pemberian nafkah daripada sepatutnya serta menyakiti isteridengan kata-kata atau perbuatan, selalu masam dan mengerutkan muka ketikaberhadapan dengannya, semua itu berlawanan dengan perintah supaya bergauldengan cara yang baik.Suami bertanggungjawab memenuhi keperluan fizikal dengan menyediakanmakanan, pakaian dan tempat tinggal serta keperluan kerohanian dengandidikan agama, keperluan emosi dengan kata-kata yang indah serta layananyang mesra.Suami juga bertanggungjawab memenuhi keperluan seksual atau seringdiistilahkan sebagai nafkah batin isterinya.Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah berkata kepada Abdullah bin ‘Amrubin Al-’As: “Wahai Abdullah! Aku diberitahu bahawa engkau berpuasa padasiang hari dan bersembahyang sepanjang malam. Betulkah begitu? Abdullahmenjawab: “Betul ya Rasulullah.”Maka, Rasulullah berkata kepadanya: “Jangan lakukan begitu. Puasa danberbukalah. Bangun dan tidurlah. Sesungguhnya jasad kamu ada hak, mata kamuada hak dan isteri kamu ada hak ke atas kamu.”Dalam hal ini, Imam Al-Qurtubi berkata: “Suami hendaklah mengambil tahu bilaisterinya mempunyai keinginan, maka wajib baginya memenuhi keinginan danmenyelamatkannya daripada mengingini lelaki lain.Jika dia lemah dan kurang mampu melaksanakan kewajipannya di tempat tidur,hendaklah dia mengambil ubat bagi menguatkan syahwatnya demi memeliharakesucian isterinya.” (Tafsir Al-Qurtubi, jil 3, muka 124)Pandangan ini dengan sendirinya menolak anggapan sesetengah pihak yangmengatakan wanita adalah objek seks atau pemuas nafsu kaum lelakisemata-mata. Islam mengiktiraf wanita juga dibekalkan dengan keinginansemula jadi yang tidak harus diabaikan.Malah, apa yang dilakukan oleh seorang suami untuk memenuhi tuntutan seksualisterinya dikira ibadat.Dalam hal ini, Rasulullah bersabda maksudnya: “Dan pada alat kelamin kamuitu ada sedekah.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah! Apakah jika salahseorang daripada kami memuaskan nafsu syahwatnya dia mendapat pahala?”Baginda menjawab: “Bukankah dia mendapat dosa jika dilepaskan syahwatnya itudengan cara yang haram?“Maka jika dia melepaskan syahwatnya dengan cara yang halal dia akanmendapat pahala.” (Hadis riwayat Muslim)Oleh itu, dalam memberikan nafkah batin kepada isteri, suami tidak harusmementingkan kepuasan dirinya semata-mata. Malah, kepuasan isteri juga mestidiambil kira.Sebab itulah Rasulullah melarang melakukan azal terhadap isteri kecualidengan izinnya. (Maksud hadis riwayat Ahmad dan Ibn Majah daripada Umar binAl-Khattab)Sehubungan itu, fuqahak mengatakan: “Suami harus menggauli isterinya padabila-bila masa, selama tidak mengganggunya (isteri) menunaikan perkara yangwajib atau boleh mendatangkan mudarat kepadanya. Jika membawa mudarat, tiadahak bagi suami menggaulinya kerana itu tidak termasuk dalam pergaulan yangbaik.” (Kasyful-Qanna’, jil 3, muka 111)Jika suami baik itu ialah yang menyayangi serta melindungi isterinya, makaisteri yang baik pula dijelaskan dalam firman Allah bermaksud: “Makaperempuan-perempuan yang solehah itu ialah yang taat, dan yang memelihara(kehormatan dirinya dan apa juga yang yang wajib dipelihara) ketika suamitidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongan-Nya...”(Surah an-Nisaa, ayat 34)Ciri utama yang mesti dimiliki oleh isteri yang baik ialah taat, layananbaik sama ada dengan perbuatan dan tutur kata.Nas di bawah menunjukkan betapa besarnya kewajipan isteri dalam mentaatisuami.Antaranya sabda Rasulullah bermaksud: “Seandainya aku boleh memerintahkanseseorang sujud kepada seseorang yang lain, nescaya aku akan memerintahkanwanita sujud kepada suami mereka dengan sebab besarnya hak suami yangdiletakkan Allah ke atas mereka.” (Hadis riwayat Abu Daud)Dalam hadis lain, Baginda bersabda maksudnya: “Mana-mana perempuan yangtidur pada malam hari, sedangkan suaminya reda terhadapnya, dia masuksyurga.” (Hadis riwayat at-Tirmizi daripada Ummu Salamah)Dengan terlaksananya hak serta tanggungjawab terhadap satu sama lain, akanterbina keluarga bahagia dan rumah tangga sejahtera.PENULIS ialah pensyarah di Universiti Teknologi Mara dan boleh dihubungipada e-mel, wanitajim0@... dan jawapan kepada permasalahan bolehdibaca di www.wanitajimceria.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home