Laman Rabu - WADAH WANITA ISLAM

Wednesday, May 15, 2002

Pendidikan prasekolah berteraskan ajaran Islam


15/05/2002
Pendidikan prasekolah berteraskan ajaran Islam
Dr Harlina Haliza Siraj

ASPEK pendidikan prasekolah berteraskan Islam seharusnya diberikan nafasbaru. Usaha ikhlas dan murni ini perlu kepada satu hala tuju yang jelas,praktikal dan mampu dikongsi bersama dengan pengusaha pendidikanprasekolah, yang `mewakafkan' diri, masa dan tenaga untuk memperjuangkanaspek pendidikan yang amat penting ini. Pendidikan prasekolah sepatutnya mengetengahkan satu model sistempendidikan prasekolah berteraskan Islam. Sistem yang mempunyai imej yangfundamental, kontemporari, mampu menjana natijah dan melahirkan insancemerlang, berbudi tinggi dan berkesan dalam menyumbang kepada prosespengislahan masyarakat. Misi kita hari ini bagi membentuk generasi soleh wa musleh untukmenanamkan asas insaniah yang merangkumi tunjang aqidah, akhlak, akal,nafsiah dan jasmani yang dapat melahirkan insan gemilang. Ini seperti yang digambarkan melalui cerita ketinggian ilmu dankeyakinan Saidina Ali bin Abu Talib, kebijaksanaan kedua-dua cucuRasulullah saw iaitu Hassan dan Hussin dalam memberikan teguran kepadaseorang tua. Begitu juga keberanian budak gembala kambing mempertahankansifat amanahnya apabila didesak oleh Umar al-Khattab untuk menjualkanseekor kambing milik tuannya. Kejelasan akidah seorang kanak-kanak kecilyang diminta oleh gurunya mencampurkan susu dengan air apabila tiada siapayang boleh melihat serta banyak lagi contoh yang boleh diutarakan. Apa yang jelas, sekalipun kita sebagai ibu bapa tidak mungkin akan dapatbersama-sama anak sepanjang masa, bekalan hidup yang mantap berasaskanakidah dan tauhid ini akan menjadi pelita dan penyuluh mereka di sepanjangjalan kehidupan. Perlukah pendidikan prasekolah diberikan nafas baru? Tidaklah sukaruntuk mendapatkan jawapan kepada persoalan di atas. Saya hanya akan menghuraikan secara ringkas beberapa alasan kukuh yangmeyakinkan betapa perlunya kita selaku pendidik generasi muda ini,menyusun strategi bagi memastikan keberkesanan pendidikan prasekolah dapatdipertahankan. Di merata dunia, semacam ada satu `trend' pengharapan ibu bapa yangtinggi terhadap pencapaian anak mereka. Mereka menghabiskan wang yangbanyak untuk pendidikan anak. Oleh itu, wajar sekali kita memahami kehendak dan pengharapan tinggi ibubapa terhadap anak. Dalam keghairahan ini, sistem pendidikan prasekolahyang berteraskan Islam haruslah mampu mengimbangi desakan ibu bapa. Disamping itu, ia dapat bertahan dan mengekalkan ketulenan matlamat dan halatuju mendidik insan kamil yang tidak gelojoh merebut dunia semata-mata. Disebabkan permintaan tinggi terhadap pendidikan prasekolah, bidang inisecara terus dilihat sebagai sesuatu yang dapat menjana keuntungan dankomoditi lumayan. Akibatnya, berlaku eksploitasi dan penyimpangan daripada matlamat asaspendidikan yang murni dan sejati. Pendidikan prasekolah berteraskan Islamtidak harus turut hanyut dengan arus ini, malah sebaliknya istiqamahdengan matlamat memberikan pendidikan sebaik mungkin kepada setiapperingkat masyarakat tanpa membebankan ibu bapa. Inovasi yang harus dicetuskan oleh institusi prasekolah berteraskanIslam ialah: * Penekanan perubahan dari sudut kejiwaan (Afektif) kanak-kanak. Institusi prasekolah perlu meletakkan penilaian khusus dan keutamaanterhadap perubahan sikap, tingkah laku dan adab anak-anak. Penilaian yangdibuat oleh pengajar tidak harus sekadar melihat sama ada anak bolehmembaca, menulis, mengira, membaca al-Quran, hafal doa harian danmenunaikan gerak geri solat semata-mata. Malah anak harus dapat menunjukkan `perubahan' sikap dan adab daripadaseorang yang sombong atau penakut, tamak, self-centred kepada seorang yangberani, peramah, positif dan mampu menunjukkan semangat berkongsi danberpasukan dengan kawannya. * Mendidik ibu bapa menjadi pendidik berkesan. Institusi prasekolah berteraskan Islam perlu dapat memulakan inovasimengadakan sesi latihan kemahiran keibubapaan yang disyaratkan kepada ibubapa yang mahu menghantarkan anak mereka ke institusi ini. Sesi ini haruslah dapat diisi dengan kurikulum mantap, dikendalikandalam suasana positif serta konsisten. Ia juga perlu dapat memberikanpanduan kepada ibu bapa agar dapat menjalankan tugas keibubapaan denganlebih sempurna dan berkesan. Dengan itu, barulah benih yang disemaikan dalam jiwa anak graduanprasekolah Islam ini tidak akan diracuni oleh cara hidup dan kejahilan ibubapa mereka sendiri. * Meningkatkan mutu pendidik. Memartabatkan sistem latihan yang menyeluruh untuk menjadi guru`profesional' institusi prasekolah. Semoga dengan itu, guru dapatmempunyai pemikiran mantap mengenai tasawur atau worldview pendidikanIslam dan cara pengendalian institusi prasekolah yang terkini danprofesional. Di samping itu, mereka sendiri perlu cergas mengislahkan diri masing-masing ke arah pembaikan dan berkongsi aspirasi dan bukannya sekadarmelepaskan batuk di tangga. Kecintaan terhadap ilmu dan bidang perguruanini haruslah dapat disemai dan dibajai. Malang jika guru prasekolah itubertugas semata-mata tiada pilihan. Mereka akan berhenti sekiranya adapeluang lebih baik. * Pembabitan cergas lelaki dalam prasekolah. Dalam negara ini, pendidikan prasekolah seolah-olah dikuasai wanita.Wanita terbabit sebagai pengusaha hingga kepada pendidik dalam sistemprasekolah. Akibatnya, anak kita tidak dapat menikmati alam pembelajaran denganrole-model daripada kaum lelaki, selain bapa mereka. Oleh itu, ada dakwaankononnya keadaan itu antara sebab prestasi pencapaian kanak-kanak lelakilebih rendah berbanding kanak-kanak perempuan. Saya ingin melihat inovasi berani institusi prasekolah Islam untukmembebaskan diri daripada pandangan stereotaip ini. Saya yakin ramai kaumlelaki yang berbakat dan minat mendidik anak prasekolah. Saya mencadangkan institusi ini mendapatkan kerjasama lelaki veterandaripada pesara, imam atau bilal untuk mengadakan satu atau dua sesiseminggu. Pada sesi itu, yang mungkin boleh dipanggil `Sesi DatukBercerita' yang diisi dengan cerita teladan, sejarah nabi dan tokohterkenal dunia. Saya yakin, anak lelaki akan berpeluang bermanja dan berinteraksi denganmereka yang lebih tua dan boleh dianggap seperti datuk, sekali gus menjadirole model dan hero mereka. * Institusi prasekolah yang integratif. Dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia ini, setiap etnik dankelompok agama mempunyai sistem pendidikan yang unik bagi mempertahankanidentiti dan nilai masing-masing. Islam sepatutnya dapat diketengahkansebagai satu unsur penting yang menjamin kesejahteraan dan perpaduan dalammasyarakat seperti ini. Bertolak dari situ, kita haruslah mempunyai hasrat dan tekad untuk mampumengetengahkan satu model pendidikan prasekolah yang akan disertai semuakaum dan agama di Malaysia, lantaran mutu dan imejnya yang tersohor. Iabukanlah sesuatu mustahil, seperti taman kanak-kanak kelolaan gereja yangmasih banyak menampung kanak-kanak daripada bangsa dan agama yang berbeza. Insya-Allah, dengan kajian dan keprihatinan yang tinggi, aspirasi iniakan jadi kenyataan satu hari nanti. Semoga usaha kita dalam memastikanaspek pendidikan ini terus mendapat tumpuan sewajarnya, akan dikira Allahsebagai satu amal soleh yang menambahkan timbangan pada akhirat nanti.- Penulis adalah pakar sakit puan dan boleh dihubungi melalui e-mel:wjim@pd.jaring.my. (END)

3 Comments:

Post a Comment

<< Home